red-cp-background

ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI COLGATE-PALMOLIVE

AKTUALIZOVANÉ: 2023. 10. 12.

ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI COLGATE-PALMOLIVE

V spoločnosti Colgate-Palmolive rešpektujeme vaše súkromie a vážime si vzťah, ktorý s vami máme.  Preto s vašimi osobnými údajmi zaobchádzame zodpovedne a chceme, aby ste vedeli, ako vaše údaje zbierame, používame a zverejňujeme.  V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa uvádza naša činnosť v súvislosti s vašimi údajmi (ako je tento pojem vymedzený nižšie), ktoré zbierame týmito spôsobmi:

 • na internetových stránkach, ktoré prevádzkujeme a z ktorých vám poskytujeme tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len naše „webové stránky“), 

 • prostredníctvom softvérových aplikácií, ktoré dávame k dispozícii na používanie na počítačoch a mobilných zariadeniach alebo ich prostredníctvom (ďalej len naše „aplikácie“), 

 • na stránkach a aplikáciách sociálnych médií, ktoré obsahujú odkaz na tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej súhrnne len naše „stránky sociálnych médií“), 

 • z e-mailových správ vo formáte HTML, ktoré vám zasielame a ktoré obsahujú odkaz na tieto zásady ochrany osobých údajov, a

 • v rámci našej offline komunikácie s vami. 

V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa takisto uvádza naša činnosť v súvislosti s údajmi, ktoré zbierame o odborných pracovníkoch, ako sú zubní a veterinárni pracovníci, a o študentoch a odborníkoch v oblasti zdravotnej starostlivosti (ďalej len „odborníci“) s cieľom poskytovať im odborné služby (ďalej len „odborné služby“).

V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa naše internetové stránky, aplikácie, stránky sociálnych médií, e-mailové správy, offline činnosť a odborné služby označujú spoločne ako „služby“. 

Informácie o našej zubnej kefke Connected Toothbrush nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Connected Toothbrush.

OSOBNÉ ÚDAJE

ZBER OSOBNÝCH ÚDAJOV

POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

KOMUNIKÁCIA S ODBORNÍKMI

ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

INÉ ÚDAJE

BEZPEČNOSŤ

VOĽBY A PRÍSTUP

OBDOBIE UCHOVÁVANIA

EXTERNÉ SLUŽBY

NAŠA REKLAMA

MALOLETÉ OSOBY

SÚDNA PRÁVOMOC A CEZHRANIČNÉ PRENOSY

CITLIVÉ OSOBNÉ ÚDAJE

EXTERNÉ PLATOBNÉ SLUŽBY

AKTUALIZÁCIE TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

KONTAKT

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE JEDNOTLIVCOV V EURÓPSKOM HOSPODÁRSKOM PRIESTORE (EHP)

OSOBNÉ ÚDAJE

Pod pojmom „osobné údaje“ sa rozumejú údaje, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca alebo sa týkajú identifikovateľného jednotlivca. 


 

 • meno,

 • poštová adresa (vrátane fakturačnej a dodacej adresy),

 • telefónne číslo,

 • e-mailová adresa, 

 • číslo kreditnej a debetnej karty,

 • profilový obrázok alebo ďalšie vaše fotografie,

 • identifikátor účtu na sociálnych médiách, 

 • informácie o vašich nežiaducich udalostiach,

 • ďalšie informácie spájané s vami, ako vek, štát alebo mená domácich zvierat, 

 • vaše záujmy (napr. témy, o ktorých ste si vyžiadali údaje alebo ste inak prejavili záujem).

ZBER OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spolu s našimi poskytovateľmi služieb zbierame osobné údaje rozličnými spôsobmi vrátane:

Zber osobných údajov 

Spolu s našimi poskytovateľmi služieb zbierame osobné údaje rozličnými spôsobmi vrátane:

 • - osobné údaje zbierame prostredníctvom služieb, napríklad, ak sa prihlásite na odber bulletinu, zaregistrujete si účet, vytvoríte profil alebo vykonáte nákup;

 • - osobné údaje od vás zbierame offline, napríklad:

  • keď vykonáte telefonickú objednávku, obrátite sa na spotrebiteľské záležitosti alebo nám predložíte akúkoľvek inú otázku,
  • keď navštívite náš stánok na veľtrhu alebo navštívite naše priestory,
  • keď sa zúčastnite na našich programoch či aktivitách alebo poskytnete údaje na podujatiach v rámci odvetvia,
  • keď sa zúčastnite na online súťažiach či akciách,
  • keď vy sami alebo niekto vo vašom mene nahlási nežiaducu udalosť v súvislosti s jedným z našich výrobkov;
 • - vaše osobné údaje získavame z iných zdrojov, napríklad:

  • verejne dostupných databáz a zdrojov,
  • dátových spoločností,
  • spoločných marketingových partnerov,
  • tretích strán, ktoré nám nahlásia nežiaduce udalosti v súvislosti s výrobkom.

  - Ak sa svojím účtom na sociálnych médiách pripojíte k akémukoľvek účtu, ktorý ponúkame, budete nám poskytovať určité osobné údaje zo svojho účtu na sociálnych médiách, ako je vaše meno, e-mailová adresa, fotografie, zoznam kontaktov na sociálnych médiách a všetky ďalšie údaje, ktoré nám môžu byť prístupné (alebo ktoré nám sprístupníte), keď sa so svojím účtom na sociálnych médiách pripojíte k akémukoľvek účtu, ktorý ponúkame.

V mnohých prípadoch musíme osobné údaje zbierať, aby sme vám mohli poskytovať požadované služby. Ak nám požadované osobné údaje neposkytnete, môže sa stať, že vám nebudeme schopní poskytovať služby. Ak nám alebo našim poskytovateľom služieb zverejníte v súvislosti so službami osobné údaje ďalších osôb, vyhlasujete, že na to máte príslušnú právomoc, a povoľujete nám používať tieto osobné údaje v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Používanie osobných údajov

Spolu s našimi poskytovateľmi služieb používame osobné údaje na skutočné obchodné účely pri komunikácii so spotrebiteľmi, verejnosťou, odborníkmi a našimi zákazníkmi.

Komunikácia so spotrebiteľmi a verejnosťou

Osobné údaje používame pri komunikácii so spotrebiteľmi a verejnosťou okrem iného na tieto účely:

  • Na poskytovanie služieb, ako napríklad umožňovanie prístupu k účtu, ktorý ste si u nás vytvorili.

  • Na odpovedanie na vaše otázky a na splnenie vašich požiadaviek, keď sa na nás obrátite prostredníctvom našich online kontaktných formulárov, telefonicky alebo inak (napríklad, keď nám zašlete otázky, návrhy, pochvaly či sťažnosti).

  • V rozsahu, v ktorom sa rozhodnete poskytnúť svoje osobné informácie (napríklad o zdraví svojej pleti či úst), ich budeme používať v súlade s oznámením, ktoré vám v tom čase poskytneme, a s vaším súhlasom.

  • Na zasielanie administratívnych informácií, ako sú zmeny našich podmienok, ustanovení a zásad.

  • Na umožnenie zasielať správy ďalším osobám prostredníctvom funkcií odporúčania či zaslania známemu.

  • Na uľahčenie funkcie sociálneho zdieľania, ak sa ju rozhodnete využívať.

  • Na poskytovanie služieb zákazníkom.

 • - Na zasielanie marketingových e-mailov s informáciami o našich službách, výrobkoch a ďalších noviniek o našej spoločnosti.

  • Na analyzovanie alebo predpovedanie vašich preferencií s cieľom pripraviť súhrnné výkazy o vývoji používania nášho digitálneho obsahu.

  • Na lepšie porozumenie, a teda i prispôsobenie komunikácie s vami a poskytovanie informácií a/alebo ponúk podľa vašich záujmov.

  • Na lepšie porozumenie vašim preferenciám, a teda i poskytovanie obsahu prostredníctvom našich služieb, o ktorom sa nazdávame, že bude pre vás relevantný a zaujímavý.

  • Môžeme vám umožniť zúčastňovať sa na stávkach, súťažiach či iných akciách.

  • Na niektoré z týchto akcií sa uplatňujú ďalšie pravidlá s informáciami o tom, ako budeme používať a zverejňovať vaše osobné údaje.

  • Na správu tohto programu.

  • Na zaistenie toho, že vzorky sa používajú vhodným spôsobom.

 • - Osobné údaje môžeme zhromažďovať a/alebo anonymizovať, aby sa už nepovažovali za osobné údaje. Robíme to, aby sme vytvorili ďalšie údaje, ktoré môžeme používať a zverejňovať na akýkoľvek účel.

  • Na vykonávanie auditov s cieľom overiť, či naše vnútorné postupy fungujú, ako majú, a či spĺňajú zákonné, regulačné alebo zmluvné požiadavky.

  • Na účely monitorovania bezpečnosti a podvodov, napríklad na zisťovanie a predchádzanie kybernetickým útokom alebo pokusom o krádež totožnosti.

  • Na vývoj nových výrobkov a služieb.

  • Na rozširovanie, zlepšovanie alebo úpravu našich súčasných výrobkov a služieb.

  • Na správu a vykazovanie hlásení o nežiaducich udalostiach súvisiacich s našimi výrobkami.

  • Na určenie vývoja používania, napríklad na pochopenie toho, ktorá časť služieb je pre používateľov najzaujímavejšia.

  • Na určenie účinnosti našich reklamných kampaní, aby sme ich mohli upravovať podľa potrieb a záujmov našich zákazníkov.

  • Na prevádzku a rozširovanie našich obchodných činností.

  Týmto činnostiam sa venujeme na správu nášho vzťahu s vami, na splnenie si zákonnej povinnosti, za určitých okolností vtedy, keď na to máme váš súhlas a/alebo pretože na tom máme skutočný obchodný záujem.

  Komunikácia s odborníkmi

  Medzi tieto informácie patrí:

  • váš uprednostňovaný jazyk,

  • profesijný životopis a vzdelanie,

  • číslo a identifikátor účtu v internetovom obchode,

  • údaje súvisiace s vašimi poskytovateľmi licencií, špecializáciami, partnerstvami, publikáciami, vzdelaním a ďalšími úspechmi,

  • údaje súvisiace s vaším používaním a nákupom našich výrobkov, s vašou komunikáciou s nami a so službami pre osoby, ktorým poskytujete starostlivosť

  Osobné údaje odborníkov používame okrem iného na tieto účely (navyše k účelom uvedeným v časti Spotrebitelia a verejnosť):

   • na úhradu služieb alebo vrátenie nákladov,

   • na pomoc pri plánovaní ciest súvisiacich s naším podnikaním alebo konferenciami,

   • na poskytovanie výrobkov a vzoriek, ktoré ste si vyžiadali,

   • na určenie a angažovanie odborníkov ako vedeckých odborníkov alebo odborných vedúcich pracovníkov,

   • na presadzovanie zmluvných podmienok a ustanovení upravujúcich náš vzťah s odborníkmi.

  • - na digitálnu či inú komunikáciu s vami na základe vašej odbornosti a názorov,
   - na vaše zapojenie do programov/panelov odborníkov,
   - na kontaktovanie v súvislosti s vašou odbornosťou, napríklad v rámci prieskumov o výrobkoch či službách, ktoré ponúka naša alebo pridružená spoločnosť,
   - na spoluprácu s vami na podujatiach, publikáciách alebo poradných schôdzach,
   - na získanie vašich stanovísk k výrobkom a službám, ktoré propaguje naša spoločnosť, pridružená spoločnosť či obchodný partner, na účely ich vývoja a zlepšenia.

  • - V týchto prípadoch smieme používať osobné údaje odborníkov ďalšími zverejnenými spôsobmi ako súčasť týchto špeciálnych programov, činností, podujatí alebo akcií.

  • Umožňujeme odborníkom vytvoriť si internetový obchod s cieľom pomôcť im poskytovať optimálne služby pacientom a jednoduchý prístup k našim výrobkom.

   • Na dodržiavanie povinností súvisiacich s bojom proti korupcii a s transparentnosťou.

   • Na sledovanie a odpovedanie na obavy a na spĺňanie si regulačných monitorovacích a vykazovacích povinností vrátane povinností súvisiacich s reklamáciami výrobkov, bezpečnosťou výrobkov/pacientov a kontrolami minulosti.

   • Na lepšie porozumenie tomu, aký dosah majú naše výrobky a služby na odborníkov a ich pacientov.

   Týmto činnostiam sa venujeme na správu nášho vzťahu s vami, na splnenie si zákonnej povinnosti, za určitých okolností vtedy, keď na to máme váš súhlas, na vedecké účely a/alebo pretože na tom máme skutočný obchodný záujem.

   Komunikácia so zákazníkmi

   Osobné údaje zákazníkov používame okrem iného na tieto účely (navyše k účelom uvedeným v časti Spotrebitelia a verejnosť):

  • - Aby ste mohli s nami vykonávať transakcie.

   • Na dodržiavanie povinností súvisiacich s bojom proti korupcii a s transparentnosťou.

   • Na sledovanie a odpovedanie na obavy a na spĺňanie si regulačných monitorovacích a vykazovacích povinností vrátane povinností súvisiacich s reklamáciami výrobkov, bezpečnosťou výrobkov/pacientov a kontrolami minulosti.

   • Na lepšie porozumenie tomu, aký dosah majú naše výrobky a služby na odborníkov a na osoby, ktorým poskytujú starostlivosť.

   • Na dodržiavanie povinností súvisiacich s bojom proti korupcii a s transparentnosťou

   • Na sledovanie a odpovedanie na obavy a na spĺňanie si regulačných monitorovacích a vykazovacích povinností vrátane povinností súvisiacich s reklamáciami výrobkov, bezpečnosťou výrobkov/pacientov a kontrolami minulosti.

   • Na lepšie porozumenie tomu, aký dosah majú naše výrobky a služby na odborníkov a na osoby, ktorým poskytujú starostlivosť.

  Týmto činnostiam sa venujeme na správu nášho vzťahu s vami, na splnenie si zákonnej povinnosti, za určitých okolností vtedy, keď na to máme váš súhlas a/alebo pretože na tom máme skutočný obchodný záujem.

  Zverejnenie osobných údajov

  Osobné údaje poskytujeme:

   • Zoznam a umiestnenie našich dcérskych a pridružených spoločností nájdete tu

   • Za prenos a používanie vašich osobných údajov zodpovedá dcérska alebo pridružená spoločnosť spoločnosti Colgate-Palmolive, ktorá vaše osobné údaje zozbierala.

  • - Môže ísť o poskytovateľov služieb, ako je hosting internetových stránok, analýza údajov, spracovanie platieb, spracovanie objednávok, poskytovanie informačných technológií a súvisiacej infraštruktúry, služby zákazníkom, doručovanie e-mailov, audit a ďalšie služby.

  • Tretím stranám s cieľom umožniť im zasielať vám marketingovú komunikáciu v súlade s vašimi voľbami.
  • Externým sponzorom stávok, súťaží a podobných akcií v súlade s vašim voľbami.
   • - Môže ísť o našich propagačných partnerov pre výrobky, ktoré spoločne vyvíjame a/alebo uvádzame na trh.

   • Osobné údaje môžete zverejniť na vývesných tabuliach, čete, profilových stránkach, blogoch a ďalších službách, na ktorých možno zverejňovať údaje a obsah (najmä vrátane našich stránok sociálnych médií).  Upozorňujeme, že osobné údaje sa prostredníctvom týchto služieb zverejnia a môžu byť k dispozícii ďalšími používateľom a širokej verejnosti.

   • Osobné údaje môžete takisto zverejniť prostredníctvom zdieľania na sociálnych sieťach.  Po prepojení svojho účtu pre služby so svojím účtom na sociálnych médiách môžete údaje spojené s vaším účtom na sociálnych médiách zdieľať so známymi, s ďalšími používateľmi a s poskytovateľom účtu na sociálnych médiách.  Ak to urobíte, oprávňujete nás, aby me zabezpečili zdieľanie týchto údajov, a rozumiete, že používanie zdieľaných údajov sa bude riadiť zásadami ochrany osobných údajov poskytovateľa sociálnych médií.

   Ďalšie použitia a poskytovania

   Vaše osobné údaje tiež používame a zverejňujeme, ako je nevyhnutné alebo vhodné:

   • na spĺňanie príslušných právnych predpisov a nariadení,

   • na spoluprácu s verejnými a štátnymi orgánm,

   • na spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní,

   • v súvislosti s predajom, reorganizáciou, spoločným podnikom alebo ďalšou obchodnou transakciou, v rámci ktorej máme skutočný záujem na zverejnení alebo prenose vašich osobných údajov tretej strane,

   • z ďalších zákonných dôvodov, ako je presadzovanie našich podmienok a ustanovení alebo ochrana práv, súkromia, bezpečnosti alebo vlastníctva, ktoré prináleží našej spoločnosti, dcérskej či pridruženej spoločnosti, vám alebo ďalším stranám. 

   Toto používanie a zverejnenie vašich osobných údajov môže prebiehať mimo štátu, v ktorom máte trvalé bydlisko. 

   INÉ ÚDAJE

   Pod pojmom „iné údaje“ sa rozumejú všetky údaje, ktoré neodhaľujú vašu konkrétnu totožnosť ani sa netýkajú priamo

   • údaje o prehliadači a zariadení,

   • údaje o používaní aplikácie,

   • údaje zozbierané prostredníctvom súborov cookie, internetových majákov či ďalších technológií,

   • demografické a ďalšie údaje poskytnuté z vašej strany, ktoré neodhaľujú vašu konkrétnu totožnosť,

   • údaje zhromaždené spôsobom, ktorý už neodhaľuje vašu konkrétnu totožnosť

   V niektorých štátoch sa určité iné údaje považujú za osobné údaje. Ak sme podľa platných právnych predpisov nútení považovať iné údaje za osobné údaje, budeme ich používať a zverejňovať na účely, na ktoré používame a zverejňujeme osobné údaje tak, ako je to uvedené v našich zásadách ochrany osobných údajov.

   Zber iných údajov

   Spolu so svojimi poskytovateľmi služieb môžeme zbierať iné údaje rozličnými spôsobmi vrátane:

    • Určité údaje sa zbierajú prostredníctvom väčšdiny prehliadačov alebo automaticky cez vaše zariadenie, ako napríkla vaša adresa Media Access Control (MAC), typ počítača (Windows alebo Mac), rozlíšenie obrazovky, názov a verzia operačného systému, výrobca a model zariadenia, jazyk, typ a verzia internetového prehliadača a názov a verzia služieb (napr. aplikácie), ktoré používate.

    • Keď si prevezmete a používate aplikáciu, spolu s našimi poskytovateľmi služieb smieme na základe čísla vášho zariadenia sledovať a zbierať údaje o používaní aplikácie, ako napríklad čas a dátum, v ktorý vaše zariadenie využíva naše servery a to, ktoré údaje a súbory boli prevzaté do aplikácie.

    • Súbor cookie je malý súbor údajov, ktorý sa ukladá priamo na počítači, ktorý používate.  Súbory cookie nám umožňujú zbierať údaje, ako je typ prehliadača, čas strávený využívaním služieb, navštívené stránky, odkazujúce stránky a ďalšie údaje o aktivite. Viac informácií o súboroch cookie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.

    V súčasnosti neodpovedáme na signály prehliadača odmietajúce sledovanie.  Ak nechcete, aby sa vaše údaje zbierali prostredníctvom súborov cookie, pre väčšinu prehliadačov je možné automaticky odmietať súbory cookie alebo je možné vybrať si medzi odmietnutím alebo prijatím určitého súboru cookie (určitých súborov cookie) na konkrétnych internetových stránkach. Viac informácií takisto nájdete na stránkach http://www.allaboutcookies.org.  Ak však neprijmete určité súbory cookie, je možné, že vaše používanie služieb bude do určitej miery nepraktické. Takisto je možné, že od nás nebudete dostávať reklamné alebo iné ponuky, ktoré sú relevantné pre vaše záujmy či potreby.

    • Internetové majáky možno okrem iného používať na sledovanie činností používateľov služieb (vrátane príjemcov e-mailov), meranie výkonnosti našich marketingových kampaní a vytváranie štatistík o používaní služieb a miere odozvy.

    • Používame službu Google Analytics, ktorá využíva súbory cookie a podobné technológie na zber a analýzu údajov o používaní služieb a vykazovaní činností a vývoja.  Túto službu tiež možno využívať na zber údajov o používaní iných internetových stránok, aplikácií a online zdrojov.  Viac o činnosti spoločnosti Google nájdete na stránkach www.google.com/policies/privacy/partners/ a z účasti na nej sa môžete vylúčiť prevzatím doplnku Google Analytics pre prehliadače, ktorý je k dispozícii na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

    • Flash LSO a ďalšie technológie smieme okrem iného používať na zber a ukladanie údajov o vašom používaní služieb. Ak nechcete, aby sa na vašom počítači ukladali Flash LSO, môžete upraviť nastavenia svojho prehrávača Flash a zablokovať ukladanie Flash LSO pomocou nástrojov v Paneli nastavení pre ukladanie z internetových stránok.  Tiež môžete prejsť do Panela celkových nastavení pre ukladanie a riadiť a pokynmi. Upozorňujeme, že zmena nastavenia prehrávača Flash na zakázanie či obmedzenie prijímania Flash LSO môže znížiť alebo zhoršiť funkčnosť niektorých aplikácií Flash.

    • Adresu IP vášmu počítaču automaticky priraďuje váš poskytovateľ internetových služieb.  Vždy, keď používateľ využíva služby, adresa IP sa môže automaticky identifikovať a zapísať do záznamových súborov našich serverov spolu s časom návštevy a navštívenou stránkou (navštívenými stránkami). Zber adries IP je bežnou praxou a automaticky ju vykonávajú mnohé internetové stránky, aplikácie a ďalšie služby. Adresy IP využívame na účely, ako je výpočet úrovní používania, diagnostika problémov so servermi a správa služieb. Takisto môžeme z vašej IP adresy odvodiť vaše približné umiestnenie.

    • Fyzické umiestnenie vášho zariadenia smieme zbierať napríklad pomocou satelitu, telefónnej signálnej veže alebo signálu Wi-Fi.  Fyzické umiestnenie vášho zariadenia smieme využívať na to, aby sme vám poskytovali personalizované služby a obsah na základe vášho umiestnenia.  Za určitých okolností môžete mať príležitosť povoliť alebo zakázať takéto používanie umiestnenia vášho zariadenia, ak to však urobíte, je možné, že vám nebudeme môcť poskytovať príslušné personalizované služby a obsah.

    Použitia a poskytovania iných údajov

    Iné údaje smieme používať a zverejňovať na akýkoľvek účel, pokiaľ príslušné právne predpisy nestanovujú inak. Za určitých okolností môžeme skombinovať iné údaje s osobnými údajmi.  V takom prípade budeme s týmito kombinovanými údajmi manipulovať ako s osobnými údajmi.

    BEZPEČNOSŤ

    Naším cieľom je využívať primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia na ochranu osobných údajov v rámci našej organizácie.  Nanešťastie, žiaden prenos údajov či systém uchovávania nie je 100 % bezpečný.  Pokiaľ sa nazdávate, že naša vzájomná komunikácia už nie je bezpečná, bezodkladne nás o tom upovedomte a obráťte sa na  spotrebiteľské záležitosti.

    VOĽBY A PRÍSTUP

    Vaše voľby ohľadom nášho používania a poskytovania vašich osobných údajov

    Ohľadom nášho používania a poskytovania vašich osobných údajov na marketingové účely môžete prijať vlastné rozhodnutia.  

    Je možné vylúčiť sa z účasti na:  

    • Odbere elektronickej komunikácie od nás: Ak už viac nechcete dostávať marketingové e-maily či SMS správy, môžete sa z účasti na nich vylúčiť. Riaďte sa pritom pokynmi obsiahnutými v každej takejto správe alebo sa obráťte na spotrebiteľské záležitosti.

    • Prijímaní marketingovej komunikácie súvisiacej s našimi odbornými službami:  Ak využívate naše odborné služby a už od nás viac nechcete dostávať marketingovú komunikáciu, môžete sa z účasti na nej vylúčiť, ak sa obrátite na [Need to insert link for local contact us form from Consumer Affairs, English link is currently hyperlinked] spotrebiteľské záležitosti. Vo svojej žiadosti uveďte meno a adresu, na ktorú si už neželáte byť kontaktovaný/-á.

    • Poskytovanie vašich osobných údajov dcérskym či pridruženým spoločnostiam na ich priame marketingové účely: Ak chcete, aby sme vaše osobné údaje do budúcnosti už viac neposkytovali našim dcérskym či pridruženým spoločnostiam na ich priame marketingové účely, môžete sa z účasti vylúčiť, ak sa obrátite na naše spotrebiteľské záležitosti.

    • Zdieľania vašich osobných údajov s nepridruženými tretími stranami na ich priame marketingové účely:  Ak chcete, aby sme vaše osobné údaje do budúcnosti už viac nezdieľali s nepridruženými spoločnosťami na ich priame marketingové účely, môžete sa z účasti vylúčiť, ak sa obrátite na naše [Need to insert link for local contact us form from Consumer Affairs, spotrebiteľské záležitosti.

    Vašej požiadavke/požiadavkám sa budeme snažiť vyhovieť ihneď, ako to bude primerane možné. Upozorňujeme, že aj keď sa vylúčite z prijímania marketingovej komunikácie, stále vám môžeme zasielať dôležité administratívne správy. Z účasti na nich sa nie je možné vylúčiť.

    Ako možno pristupovať k svojim osobným údajom alebo ich zmeniť či vymazať

    Ak chcete skontrolovať, opraviť, aktualizovať, zatajiť, obmedziť alebo vymazať osobné údaje, ktoré ste nám v minulosti poskytli, namietať proti spracúvaniu svojich údajov alebo, ak chcete požiadať o prijatie elektronickej kópie svojich osobných údajov na účely ich prenosu v prospech inej spoločnosti (v rozsahu, v ktorom vám platné právne predpisy udeľujú toto právo na prenositeľnosť údajov), obráťte sa na spotrebiteľské záležitosti.

    Na vašu ochranu smieme vyhovieť len žiadostiam súvisiacim s osobnými údajmi v spojení s konkrétnou e-mailovou adresou, ktorú použijete na zaslanie žiadosti, a pred jej vyhovením budeme musieť overiť vašu totožnosť.  Vašej požiadavke sa budeme snažiť vyhovieť ihneď, ako to bude primerane možné.

    Upozorňujeme, že je možné, že si budeme môcť uchovať určité údaje na archivačné účely a/alebo na dokončenie všetkých transakcií, ktoré ste začali pred žiadosťou o zmenu alebo vymazanie (napr. keď uskutočníte nákup alebo sa zapojíte do akcie, zmena alebo vymazanie vašich osobných údajov nebude až do dokončenia tohto nákupu či akcie možné), prípadne na vyhovenie žiadostiam o vylúčenie z účasti.

    OBDOBIE UCHOVÁVANIA

    Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné alebo povolené vzhľadom na účel, na ktorý boli získané, a to v súlade s platnými právnymi predpismi a zásadami

    Medzi kritériá používané na určenie našich období uchovávania patrí:

    • Čas, na ktorý vám poskytujeme služby (napríklad, kým vám u nás vedieme účet alebo kým používate naše služby),

    • Čas, na ktorý s vami máme neustály vzťah,

    • Či existuje zákonná povinnosť, ktorej podliehame (určité právne predpisy od nás napríklad vyžadujú, aby sme na určitý čas uchovávali záznamy o našich transakciách pred tým, než ich môžeme vymazať),

    • Či je uchovávanie vhodné vzhľadom na naše zákonné postavenie (napríklad vzhľadom na platné obmedzenia, spory, vyšetrovania štátnymi orgánmi alebo regulačné hľadiská).

    EXTERNÉ SLUŽBY

    Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na ochranu osobných údajov, údaje ani ďalšiu činnosť akýchkoľvek tretích strán vrátane tretej strany prevádzkujúcej internetové stránky alebo službu, na ktorú služby odkazujú. Za nič z toho nezodpovedáme.  Uvedenie odkazu v rámci služieb neznamená podporu odkazovanej stránky či služieb z našej strany ani zo strany našich dcérskych a pridružených spoločností.

    Takisto nezodpovedáme za zber údajov, používanie, zverejnenie či bezpečnostné zásady alebo činnosť ďalších organizácií ani ďalších vývojárov aplikácií, poskytovateľov aplikácií, poskytovateľov sociálnych médií, poskytovateľov operačných systémov, poskytovateľov bezdrôtových služieb alebo výrobcov zariadení, a to ani v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré zverejníte ďalším organizáciám cez aplikácie alebo naše stránky sociálnych médií či v súvislosti s nimi.

    NAŠA REKLAMA

    Využívame externé reklamné spoločnosti na zobrazovanie reklamy a služieb, ktorá vás môže zaujímať, keď pristupujete a používate služby a ďalšie internetové stránky alebo

    Tieto reklamy sa zobrazujú na základe vášho prístupu a používania našich služieb a ďalších internetových stránok či online služieb na všetkých vašich zariadeniach, ako aj na základe údajov prijatých od tretích strán. Externé reklamné spoločnosti to umožňujú umiestnením či rozpoznaním jedinečného súboru cookie vo vašom prehliadači (vrátane používania internetových majákov). Tieto technológie tiež spolu s údajmi, ktoré zbierajú o vašej činnosti online, využívajú na vaše rozpoznanie naprieč zariadeniami, ktoré používate (napríklad mobilný telefón a notebook). Ak chcete získať viac informácií o tejto praxi a o tom, ako sa z účasti na nej vylúčiť pre stolné a mobilné prehliadače na konkrétnom zariadení, na ktorom si tieto zásady ochrany osobných údajov čítate, navštívte stránky http://optout.aboutads.info/#/ a http://optout.networkadvertising.org/#/.

    MALOLETÉ OSOBY

    Pokiaľ nie je určené inak, služby nie sú určené maloletým (ako tento pojem vymedzujú platné právne predpisy).  V USA sa za maloleté napríklad považujú osoby pod 13 rokov. V rámci EHP rešpektujeme právne predpisy jednotlivých členských štátov a osobné údaje od maloletých vedome nezbierame.  Pokiaľ nám poskytnete osobné údaje maloletých, vyhlasujete, že na to máte príslušnú právomoc, ktorú viete na vyžiadanie preukázať.

    SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ A CEZHRANIČNÝ PRENOS

    Vaše osobné údaje možno uchovávať a spracúvať vo všetkých štátoch, v ktorých pôsobíme alebo v ktorých angažujeme poskytovateľov služieb, a využívaním služieb rozumiete tomu, že vaše osobné údaje budú prenesené do štátov mimo štátu vášho trvalého bydliska v prospech spoločnosti, ktorá môže mať zavedené iné pravidlá na ochranu údajov než pravidlá vo vašom štáte. Súdy, orgány činné v trestnom konaní, regulačné orgány či bezpečnostné služby v týchto ďalších štátoch môžu mať za určitých okolností právo na prístup k vašim osobným údajom.

    Adekvátna úroveň ochrany údajov podľa noriem štátov EHP sa uznáva Európskou komisiou aj pre niekoľko štátov mimo EHP (ich úplný zoznam nájdete tu.  Pre prenosy mimo EHP sme pre štáty, ktoré sa Európskou komisiou nepovažujú za adekvátne, zaviedli na ochranu vašich osobných údajov primerané opatrenia, ako napríklad štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou.  Kópiu týchto opatrení nájdete tu.

    CITLIVÉ OSOBNÉ ÚDAJE

    Pokiaľ vás o to výslovne nepožiadame, prostredníctvom služieb ani inak nám nezasielajte ani nezverejňujte citlivé osobné údaje (napr. čísla sociálneho zabezpečenia, údaje súvisiace s rasovým alebo etnickým pôvodom, politické názory, náboženské či iné presvedčenie, biometrické alebo genetické údaje, údaje z registra trestov alebo údaje o členstve v odborových zväzoch). 

    EXTERNÉ PLATOBNÉ SLUŽBY

    Na spracúvanie platieb vykonaných prostredníctvom služieb môžeme využívať externé platobné služby.  Ak chcete vykonať platbu prostredníctvom služieb, vaše osobné údaje zozbiera táto tretia strana, nie naša spoločnosť, pričom budú podliehať zásadám ochrany osobných údajov tejto tretej strany, nie týmto zásadám.  Nemáme žiaden dohľad nad zberom, používaním a zverejnením vašich osobných údajov touto treťou stranou, ani zaň nezodpovedáme. 

    AKTUALIZÁCIE TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

    V oddieli „AKTUALIZOVANÉ“ navrchu týchto zásad ochrany osobných údajov sa uvádza, kedy boli tieto zásady naposledy revidované.  Všetky zmeny sú v účinnosti od chvíle, keď zverejníme revidované zásady ochrany osobných údajov pre služby. Vaše používanie služieb po týchto zmenách znamená, že ste prijali revidované zásady ochrany osobných údajov.  

    KONTAKT

    Kliknutím sem budete môcť zistiť prevádzkovateľa zodpovedného za zber, používanie a zverejnenie vašich osobných údajov podľa týchto zásad ochrany osobných údajov.  

    Ak máte otázky o týchto zásadách ochrany osobných údajov, obráťte sa na spotrebiteľské záležitosti alebo:

    Colgate-Palmolive Company
    300 Park Avenue
    New York, NY 10022
    United States of America

    ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE EHP

    Sťažnosti smiete podávať orgánu na ochranu osobných údajov vo svojom štáte či regióne alebo v mieste, kde údajne došlo k porušeniu platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.  Zoznam orgánov na ochranu osobných údajov sa nachádza na stránkach http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

    VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A FACEBOOK

    V rámci našich služieb používame určité produkty Facebooku na analýzu a/alebo reklamu.  Tieto produkty môžu zdieľať vaše osobné údaje so spoločnosťou Facebook, vrátane spoločností Facebook Ireland Limited a Facebook, Inc. Ďalšie informácie o používaní týchto údajov spoločnosťou Facebook nájdete v Podmienkach vlastného publika na Facebooku a Podmienkach nástroja Facebook Business. Spoločnosť Facebook Ireland Limited je spoločným prevádzkovateľom týchto osobných údajov.  Informácie týkajúce sa vzťahu spoločného prevádzkovateľa a zodpovedností spoločnosti Facebook Ireland Limited nájdete v dodatku o prevádzkovateľovi Facebook.  Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Facebook spracúva osobné údaje, a ako môžete uplatňovať svoje práva, nájdete na stránke Pravidlá týkajúce sa údajov spoločnosti Facebook Ireland.  Spoločnosť Facebook Ireland Limited prevádza osobné údaje z EHP do spoločnosti Facebook, Inc. v Spojených štátoch amerických na účely ich ukladania a ďalšieho spracovania.  Informácie o tomto prevode nájdete v dodatku o prenose údajov z EÚ.