red-cp-background
responsibly-made-logo

Zodpovedne vyrobené výrobky

* Naše výrobky sa vyrábajú v Poľsku v našom závode vo Swidnici, ktorý zvyšuje energetickú a vodnú účinnosť, smeruje k nulovému odpadu, snaží sa vyhnúť nehodám na pracovisku a dodržiava etické pracovné postupy.

Environmentálny manažment

Sme zaviazaní k plneniu všetkých príslušných environmentálnych pravidiel a predpisov týkajúcich sa výroby, uvádzania našich produktov na trh a prevádzky našich podnikov. Tento záväzok často plníme nad štandard. V elmex, dôveryhodnej značke spoločnosti Colgate-Palmolive, prísne normy definujú environmentálnu výkonnosť.

Náš závod má plne implementovaný systém environmentálneho manažmentu pokrývajúci širokú škálu kategórií vrátane energetickej účinnosti, klímy, vodohospodárstva a odpadového hospodárstva.

responsibly-made-products-img1

Hlavné myšlienky

  Výrobný podnik značky elmex:

 • Produkty elmex sa vyrábajú v závode s udelenou certifikáciou U.S. Green Building Council (USGBC) LEED.
 • Trikrát získali uznanie USA EPA ENERGY STAR Challenge for Industry (2012, 2015, 2017).
 • Komplexné environmentálne audity sa vykonávajú priemerne v rozvrhu 3 až 5 rokov, aby sa zabezpečilo dodržiavanie environmentálnych noriem. Okrem toho sa vykonávajú denné inšpekcie EHS a komplexné ročné sebahodnotenia, aby sa zabezpečilo trvalé dodržiavanie predpisov.
 • Prostredníctvom nášho programu „5 % pre planétu“ si elmex kladie za cieľ prideliť 5 % svojho ročného kapitálového rozpočtu závodu na projekty, ktoré znižujú spotrebu energie, vody a znižujú produkciu odpadu.
 • Medzi rokmi 2007 a 2018 výrobný závod elmex Swidnica znížil:
  • energetickú náročnosť o 56 %,
  • emisie skleníkových plynov o 63 %,
  • intenzitu znečistenia vody o 45 %,
  • vznik skládok odpadov o 71 % (východiskový rok 2010).

  Globálne výrobné závody spoločnosti Colgate-Palmolive:

 • Komplexné environmentálne audity sa vykonávajú priemerne v rozvrhu 3 až 5 rokov, aby sa zabezpečilo dodržiavanie environmentálnych noriem. Okrem toho sa vykonávajú denné inšpekcie EHS a komplexné ročné sebahodnotenia, aby sa zabezpečilo trvalé dodržiavanie predpisov
 • Prostredníctvom nášho programu „5 % pre planétu“ si elmex kladie za cieľ prideliť 5 % svojho ročného kapitálového rozpočtu závodu na projekty, ktoré znižujú spotrebu energie, vody a znižujú produkciu odpadu.
 • Medzi rokmi 2002 a 2018 výrobné závody spoločnosti Colgate-Palmolive znížili:
  • energetickú náročnosť o 31,8 %,
  • emisie skleníkových plynov o 29,7 %,
  • intenzitu znečistenia vody o 45,8 %,
  • vznik skládok odpadov o 41,3 % (východiskový rok 2010).

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ľudia pracujúci pre značku elmex sú odhodlaní zachovávať silnú kultúru bezpečnosti, zdravé a bezpečné pracovné podmienky, keďže sa snažíme dosiahnuť nulu v počte pracovných úrazov.

Hlavné myšlienky

  Výrobný podnik značky elmex:

 • Komplexné audity bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa vykonávajú priemerne v rozvrhu 3 až 5 rokov, aby sa zabezpečilo dodržiavanie noriem bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Okrem toho sa vykonávajú denné inšpekcie EHS a komplexné ročné sebahodnotenia, aby sa zabezpečilo trvalé dodržiavanie predpisov.
 • V roku 2018 bola naša celková miera úrazovosti 0,77 a miera stratených pracovných dní 0,00.
 • Aby sme znížili počet vážnych nehôd a incidentov, ktoré majú najväčší vplyv na našich ľudí, zaviedli sme viacročný program zameraný na kritické bezpečnostné riziká v našom závode.
 • Globálne výrobné závody spoločnosti Colgate-Palmolive:

 • Komplexné audity bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa vykonávajú priemerne v rozvrhu 3 až 5 rokov, aby sa zabezpečilo dodržiavanie noriem bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Okrem toho sa vykonávajú denné inšpekcie EHS a komplexné ročné sebahodnotenia, aby sa zabezpečilo trvalé dodržiavanie predpisov.
 • Spoločnosť Colgate-Palmolive stanovila novú normu so svojím ukazovateľom bezpečného výkonu i v roku 2018. Naša celková miera úrazovosti bola 0,22 a miera stratených pracovných dní 0,06, čo odráža náš najnižší počet zaznamenateľných nehôd v kalendárnom roku, odkedy sme začali sledovať údaje pred viac ako 25 rokmi.
 • Spoločnosť Colgate-Palmolive využíva naše členstvo v Americkej konferencii vládnych priemyselných hygienikov (ACGIH), aby globálne uplatňovala normy pre expozíciu zamestnancov. To pomáha zaistiť ochranu našich zamestnancov aj na miestach, kde neexistujú žiadne miestne predpisy o expozícii zamestnancov.
 • Aby sme znížili počet vážnych nehôd a incidentov, ktoré majú najväčší vplyv na našich ľudí, zaviedli sme viacročný program zameraný na kritické bezpečnostné riziká v našich globálnych závodoch.

Pracovné postupy

Spoločnosť Colgate-Palmolive sa dlhodobo zaväzuje rešpektovať ľudské a pracovné práva na celom svete a podporuje Všeobecnú deklaráciu ľudských práv Organizácie Spojených národov a základné pracovné normy Medzinárodnej organizácie práce (ILO). elmex spolupracuje a vyhľadáva obchodných partnerov, ktorí zdieľajú náš záväzok dodržiavať všeobecné ľudské práva. Uznávame zodpovednosť podnikov za dodržiavanie pracovných práv a angažovanie zainteresovaných strán do dodržiavania všeobecných ľudských práv.

Hlavné myšlienky

  Výrobný podnik značky elmex:

 • Spoločnosť elmex nevyužíva nútenú prácu v rámci našich vlastných prevádzok a snažíme sa odstrániť nútenú prácu z našich dodávateľských a hodnotových reťazcov. Sme presvedčení, že každý pracovník by mal mať slobodu pohybu, žiadny pracovník by nemal platiť za prácu a nemal by byť zadlžený alebo nútený pracovať.
 • Globálne výrobné závody spoločnosti Colgate-Palmolive:

 • Spoločnosť Colgate-Palmolive nevyužíva nútenú prácu v rámci našich vlastných prevádzok a snažíme sa odstrániť nútenú prácu z našich rozšírených dodávateľských a hodnotových reťazcov. Sme presvedčení, že každý pracovník by mal mať slobodu pohybu, žiadny pracovník by nemal platiť za prácu a nemal by byť zadlžený alebo nútený pracovať.
 • Ak sa chcete dozvedieť viac o našej stratégii v oblasti ľudských práv a prístupe k riadeniu, pozrite si Rešpektovanie ľudských práv a pracovných práv spoločnosti Colgate: Vyhlásenia o sprístupnení.

Partnerstvá a ocenenia

Dôležitým prvkom zodpovedného výrobného úsilia spoločnosti Colgate-Palmolive je naša angažovanosť a spolupráca s externými partnermi, ktoré dopĺňajú naše silné interné schopnosti a poskytujú nezávislú záruku tretích strán.

Hlavné myšlienky

energy-star-award-2021-logo
 • Spoločnosť Colgate-Palmolive bola v roku 2019 vymenovaná po deviatykrát (2011 - 2019) za partnera roka U.S. EPA ENERGY STAR.
 • Závody Colgate-Palmolive na celom svete dosiahli 74 ocenení ENERGY STAR Challenge for Industry.
science-based-targets-logo
 • Vedecký podložený cieľ so zameraním na klímu spoločnosti Colgate-Palmolive, ktorý súvisí s výrobou, bol schválený Iniciatívou Science Based Targets.
leed-logo
 • Spoločnosť Colgate-Palmolive je zaviazaná certifikáciou Green Building Council’s (USGBC) Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) so všetkými novými závodmi, k dnešnému dňu získala 13 certifikácií výrobných závodov.
true-zero-logo
 • Spoločnosť Colgate-Palmolive získala certifikáciu GBCI TRUE Zero Waste pre 16 závodov na 4 kontinentoch a jej práca stále pokračuje.
national-safety-council-proud-member-logo
 • Spoločnosť Colgate-Palmolive je členom Národnej bezpečnostnej rady od roku 1913.
acgih-logo
 • Spoločnosť Colgate-Palmolive je dlhoročným korporátnym členom spoločnosti ORCHSE Strategies, LLC a je považovaná za jednu z najlepších spoločností.
orc-hse-logo
 • Spoločnosť Colgate-Palmolive je organizačným podporovateľom Americkej konferencie vládnych priemyselných hygienikov (ACGIH).
unglobal-compact-we-support-logo
 • Spoločnosť Colgate-Palmolive podporuje Globálnu dohodu Organizácie Spojených národov a pracuje na zosúladení našich prevádzok a stratégií s jej desiatimi všeobecne akceptovanými princípmi v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii, taktiež prijímame opatrenia na podporu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

„Naše motto zodpovednej výroby sa vzťahuje na všetky závody vlastnené a prevádzkované spoločnosťou Colgate-Palmolive. Aspekty týkajúce sa udržateľných a bezpečných zložiek, zodpovedného získavania, trvalo udržateľných obalov a ďalšieho nájdete na našej webovej stránke o udržateľnosti.“

„LEED“ a súvisiace logá sú ochranné známky vo vlastníctve U.S. Green Building Council a používajú sa s povolením.