red-cp-background

Zaviazali sme sa k zodpovednému získavaniu zdrojov

commited-to-responsible-sourcing

Spoločnosť Colgate-Palmolive sa zaväzuje zodpovedne získavať materiály a služby, s cieľom nespôsobovať ujmu na zdraví, zneužívanie ľudí alebo životného prostredia. Na podporu svojho záväzku zodpovedného získavania zdrojov sa zameriavame na štyri kľúčové piliere: ochrana životného prostredia, etické pracovné postupy, zdravie a bezpečnosť ľudí a obchodná integrita.

Prostredníctvom napĺňania programov, zásad a iniciatív Colgate pokračujeme v neustálom napredovaní na našej ceste zodpovedného získavania zdrojov. Spoločnosť Colgate neustále vylepšuje a porovnáva svoje zásady a hodnotí svojich dodávateľov a odvetvia, v ktorých pôsobia, aby zabezpečila, že zložky našich výrobkov budú naďalej zodpovedne získavané.

Základom nášho záväzku sú štyri kľúčové zásady a iniciatívy, náš kódex obchodného správania tretích strán, ktorý zaisťuje bezpečnosť zložiek našich výrobkov, naše postupy spolupráce s tretími stranami a naše zameranie na klimatické zmeny a spravovanie vodných zdrojov.

KÓDEX OBCHODNÉHO SPRÁVANIA TRETÍCH STRÁN

Kódex obchodného správania tretích strán spoločnosti Colgate vyjadruje naše očakávania týkajúce sa etického správania, ktoré očakávame od svojich dodávateľov, distribútorov, predajcov, zákazníkov, výskumných partnerov a všetkých ostatných tretích strán, s ktorými spolupracujeme. Od našich partnerov tretích strán vyžadujeme, aby podnikli primerané kroky na zabezpečenie toho, aby sa kódex obchodného správania tretích strán spoločnosti Colgate zdieľal v rámci ich organizácií a aby sa sprístupňoval ich zamestnancom a subdodávateľom, ktorí pracujú v rámci pôsobenia spoločnosti Colgate. Kódex obchodného správania tretích strán spoločnosti Colgate sa stal štandardným postupom pri našich kúpnych a servisných dohodách.

Sila povesti spoločnosti Colgate nie je založená iba na našom správaní, ale aj na konaní tých, s ktorými obchodujeme. Z tohto dôvodu sa usilujeme spolupracovať iba s tretími stranami, ktoré zdieľajú naše hodnoty a vyžadujú rovnaké vysoké etické normy.

BEZPEČNOSŤ ZLOŽENIA VÝROBKOV

Bezpečnosť každej zložky a každého výrobku, ktorý uvádzame na trh, je základom hodnôt spoločnosti Colgate-Palmolive. Zaviazali sme sa nielen vyrábať bezpečné výrobky, ale tiež vyrábať výrobky so zložkami a postupmi, ktoré majú minimálny vplyv na svet okolo nás. Naši vedci sa snažia vyvíjať výrobky, ktoré sú efektívne a citlivé z hľadiska životného prostredia a zároveň zabezpečujú, aby spĺňali naše vysoké produktové štandardy. Všetky zložky, ktoré získavame a používame vo svojich výrobkoch, sú bezpečné pre ľudí a životné prostredie. Spĺňajú naše prísne bezpečnostné normy a všetky príslušné vládne nariadenia v krajinách kde sa predávajú. Bližšie informácie nájdete v našich zásadách bezpečnosti zloženia.

PREVERENIE TRETÍCH STRÁN A NÁLEŽITÁ STAROSTLIVOSŤ

Spoločnosť Colgate sa zaväzuje obchodovať s etickými tretími stranami. Pred začiatkom obchodovania s dodávateľmi alebo poskytovateľmi služieb sa všetky tretie strany podrobujú preverovaniu na základe rôznych sledovaných zoznamov, zoznamov sankcií, negatívneho ohlasu v médiách a trestných oznámení. Po počiatočnej kontrole sú tretie strany, ktoré obchodujú so spoločnosťou Colgate, neustále monitorované s upozorňovaním na potenciálne varovné signály. Všetky varovné signály sa prešetrujú a ak je to nutné, je vykonané nápravné opatrenie. Tretie strany, ktoré môžu obchodovať so štátnym subjektom v mene spoločnosti Colgate, sú povinné pred začatím podnikania so spoločnosťou Colgate dokončiť komplexný proces náležitej starostlivosti.

KLIMATICKÉ ZMENY A SPRAVOVANIE VODNÝCH ZDROJOV

Už mnoho rokov požadujeme, aby sa naši kľúčoví dodávatelia úrovne 1 a dodávatelia materiálov náročných na uhlík a využívanie vody zúčastňovali na programe zverejňovania informácií o klíme a vodných zdrojoch v dodávateľskom reťazci CDP, aby nám pomohli pochopiť a riešiť vplyvy na klímu a súvisiace riziká spojené s vodnými zdrojmi a príležitosti v našom dodávateľskom reťazci vyššej úrovne.

Prostredníctvom tohto kontaktu s našimi dodávateľmi tiež pomáhame našim vývojárom výrobkov a obstarávacím tímom porozumieť a identifikovať naše suroviny a obalové materiály s najvyššou uhlíkovou a vodnou náročnosťou. To nám umožňuje získavať materiály a navrhovať výrobky, ktoré podporujú očakávania spoločnosti Colgate v oblasti ochrany životného prostredia.

Viac informácií o našej činnosti v oblasti zmeny klímy a spravovania vodných zdrojov nájdete v časti Planéta v našej online správe o udržateľnom rozvoji.

KĽÚČOVÉ PROGRAMY PRE ZODPOVEDNÉ ZÍSKAVANIE ZDROJOV

Okrem vyššie uvedených zásad a iniciatív má spoločnosť Colgate nasledujúce kľúčové programy dopĺňajúce naše štyri piliere a náš záväzok. Tretie strany sú vybrané a následne zahrnuté do jedného alebo viacerých hlavných programov na základe rizikových faktorov vrátane inherentných rizík krajiny alebo odvetvia, zvolených služieb poskytovaných spoločnosti Colgate alebo významnosti pre podnikanie spoločnosti Colgate.

Vylepšené riadenie dodávateľov

Program vylepšeného riadenia dodávateľov spoločnosti Colgate je proces globálneho hodnotenia a auditu rizík pre našich dodávateľov surovín, obalov a zmluvných výrobcov zameraný na tri kľúčové oblasti:

  • Súlad s normami kvality spoločnosti Colgate a regulačnými požiadavkami zabezpečujúcimi kvalitu a bezpečnosť našich výrobkov
  • Kvalita služieb na zabezpečenie efektívneho zásobovania výrobkov Colgate-Palmolive pre našich zákazníkov a spotrebiteľov
  • Dodržiavanie dobrých postupov environmentálneho riadenia a dodržiavanie bezpečnosti pracovníkov a pracovných práv

Od začiatku programu vylepšeného riadenia dodávateľov sa vyhodnotili riziká na viac ako 7 000 dodávateľských pracoviskách a vykonal sa audit vo viac ako 1 200 prevádzkach.

Hodnotenie dodávateľov v oblasti zodpovedného získavania zdrojov

Program spoločnosti Colgate Hodnotenie dodávateľov v oblasti zodpovedného získavania zdrojov je program hodnotenia a auditu rizík zameraný konkrétne na dodržiavanie sociálnych a environmentálnych požiadaviek vo výrobných závodoch spoločnosti Colgate, u zmluvných výrobcov, dodávateľov surovín a obalových materiálov, v skladoch a baliarňach. Dodávatelia sú vybraní na audit na základe posúdenia rizika a súlad sa hodnotí prostredníctvom 4-pilierových auditov Sedex SMETA (Sedex Member Ethical Trade).

Od zavedenia programu Hodnotenia dodávateľov v oblasti zodpovedného získavania zdrojov bolo od roku 2019 vykonané hodnotenie rizík u viac ako 550 dodávateľov a poskytovateľov služieb, pričom viac ako 45 % prešlo auditom dodržiavania sociálnych predpisov treťou stranou. Prostredníctvom nápravných opatrení v rámci auditu pomohol program Hodnotenia dodávateľov v oblasti zodpovedného získavania zdrojov zabezpečiť spravodlivé a bezpečné pracovné podmienky pre viac ako 60 000 zamestnancov v rozšírenom dodávateľskom reťazci spoločnosti Colgate.

Záväzok k žiadnemu odlesňovaniu

Spoločnosť Colgate-Palmolive podporuje víziu budúcnosti bez odlesňovania. Zaviazali sme sa získavať lesné komodity zo zodpovedne spravovaných lesov. Naše zásady k žiadnemu odlesňovaniu sa vzťahujú na tieto lesné komodity: materiály na báze palmy, sóje, hovädzieho loja a papiera. Spoločnosť Colgate má tiež samostatné zásady v oblasti zodpovedného a udržateľného získavania palmového oleja.

Kľúčové komponenty nášho záväzku zahŕňajú mapovanie a sledovateľnosť nášho dodávateľského reťazca, nákup certifikovaných materiálov na báze palmy, sóje a papiera, overovanie dodávateľov v oblasti dodržiavania zásad spoločnosti Colgate, miestnych predpisov a noriem, ako sú minimálne kritériá pre priemyselný chov dobytka v brazílskom Amazonskom pralese pre našich dodávateľov hovädzieho loja a zavádzanie možností satelitného monitorovania na identifikáciu a správu potenciálnych varovaní o odlesňovaní.

Okrem toho sa spoločnosť Colgate zúčastňuje na mnohých projektoch transformácie v Indonézii a Thajsku zameraných na riešenie environmentálnych a sociálnych otázok, ako aj na budovanie zodpovedných výrobných kapacít u dodávateľov.

Bližšie informácie o našich zásadách, záväzkoch a činnosti ohľadom odlesňovania v našom dodávateľskom reťazci nájdete v našich zásadách o žiadnom odlesňovaní, , našich zásadách o zodpovednom a udržateľnom získavaní palmového oleja a v časti Planéta v správe o udržateľnom rozvoji spoločnosti Colgate Náš záväzok k odstráneniu odlesňovania.

Program v oblasti ľudských práv a nútenej práce

Spoločnosť Colgate je odhodlaná dodržiavať všetky platné pracovnoprávne predpisy vrátane právnych predpisov v oblasti boja proti novodobému otroctvu v krajinách, v ktorých pôsobíme. Spoločnosť Colgate má dlhodobý záväzok rešpektovať ľudské a pracovné práva na celom svete a podporuje Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN a základné pracovné normy Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Okrem toho sme potvrdili našu podporu Globálnemu paktu OSN a jeho zásadám v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii.

Spoločnosť Colgate je členom Fóra spotrebných tovarov (CGF) a podporuje sociálne uznesenie fóra o nútenej práci a podporuje princípy prioritných odvetví. Každý pracovník by mal mať slobodu pohybu, žiadny pracovník by nemal platiť za prácu a žiadny pracovník by nemal byť zadlžený alebo donútený pracovať.

Bližšie informácie o záväzku spoločnosti Colgate a jej činnosti na podporu nášho záväzku rešpektovať ľudské práva a pracovné práva si prečítajte našu správu o udržateľnom rozvoji v časti Ľudia a našu výročnú publikáciu Úcta k ľudským a pracovným právam”.

Nerasty z konfliktných oblastí

Spoločnosť Colgate-Palmolive podporuje ukončenie násilia a porušovania ľudských práv ozbrojenými skupinami v Konžskej demokratickej republike (KDR) a susedných krajinách.

Nerasty z konfliktných oblastí predstavujú suroviny, ako je zlato, kasiterit, kolumbit-tantal (coltan), volframit a zlato vrátane ich derivátov, cín, tantal a volfrám (3TG), ktoré pochádzajú z konkrétnej časti sveta, v ktorej dochádza ku konfliktom ovplyvňujúcim ťažbu a obchodovanie s týmito materiálmi.

Nerasty z konfliktných oblastí pochádzajú z Konžskej demokratickej republiky a susedných krajín, ako napríklad Angoly, Konžskej republiky, Stredoafrickej republiky, Rwandy, Tanzánie, Zambie, Burundi, Južného Sudánu a Ugandy.

Vyhodnotilo sa 100 % našich dodávateľov, ktorí v súčasnosti používajú 3TG a získavajú zdroje z baní mimo KDR a susedných krajín, alebo získavajú zdroje z taviarní a rafinérií, ktoré boli na základe iniciatívy Conflict Free Sourcing označené za podniky bez konfliktov.

Bližšie informácie nájdete v našich zásadách o nerastoch z konfliktných oblastí..

PARTNERSTVÁ

Spoločnosť Colgate si uvedomuje, že nemôžeme dosiahnuť svoje ambiciózne ciele samostatne. Rozhodujúcim prvkom nášho záväzku zodpovedného získavania zdrojov je naša angažovanosť a spolupráca s externými partnermi.

Bližšie informácie o partnerstvách spoločnosti Colgate nájdete na webovej stránke Partnerstvá na našom webovom sídle pre udržateľný rozvoj.