red-cp-background
cp-logo-responsibly-made
responsibly-made-logo

Zodpovedne vyrobené produkty

* Naše výrobky sa vyrábajú v zariadeniach Colgate-Palmolive, ktoré zvyšujú energetickú a vodnú účinnosť, čím smerujú k nulovému odpadu. Zároveň sa usilujú o nulové pracovné úrazy a dodržiavajú etické pracovné postupy.

Environmentálny manažment

Zaväzujeme sa dodržiavať všetky platné environmentálne pravidlá a predpisy – a často prekonávame normy – v tom, ako vyrábame naše produkty a obchodujeme s nimi, a ako prevádzkujeme naše zariadenia. Prísne normy vymedzujú environmentálnu výkonnosť v spoločnosti Colgate. Všetky naše zariadenia majú plne zavedený systém environmentálneho manažmentu, ktorý pokrýva širokú škálu kategórií vrátane energetickej účinnosti, klímy, spravovania vody a zaobchádzania s odpadom.

responsibly-made-products-img1

Najdôležitejšie body

 • Vo všetkých výrobných zariadeniach spoločnosti sa v priemere každých 3 – 5 rokov vykonávajú komplexné environmentálne audity, aby sa zabezpečil súlad s environmentálnymi normami. Okrem toho sa vykonávajú každodenné kontroly v oblasti BOZP a ochrany životného prostredia a komplexné ročné samohodnotenia na zabezpečenie neustáleho súladu.
 • Prostredníctvom nášho programu „5% for the Planet“ má spoločnosť Colgate-Palmolive za cieľ vyčleniť 5 % z ročného kapitálového rozpočtu každého výrobného zariadenia na projekty, ktoré znižujú spotrebu energie, vody a množstvo odpadu.
 • V rokoch 2002 – 2018 globálne výrobné pracoviská Colgate-Palmolive znížili:
  • intenzitu spotreby energie o 31,8 %
  • absolútne emisie skleníkových plynov o 29,7 %,
  • intenzitu spotreby vody o 45,8 %,
  • intenzitu odpadu na skládkach o 41,3 % (východiskový rok 2010).

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ľudia vo svete zo spoločnosti Colgate-Palmolive sa zaväzujú dodržiavať rozsiahlu kultúru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj bezpečné pracovné podmienky, v súvislosti s pracovaním na dosiahnutí nulových pracovných úrazov.

responsibly-made-products-img2

Najdôležitejšie body

 • Komplexné zdravotné a bezpečnostné audity sa vykonávajú v priemere každých 3 – 5 rokov vo všetkých výrobných zariadeniach spoločnosti, aby sa zabezpečil súlad so zdravotnými a bezpečnostnými normami. Okrem toho sa vykonávajú každodenné kontroly v oblasti BOZP a ochrany životného prostredia a komplexné ročné samohodnotenia na zabezpečenie neustáleho súladu.
 • Spoločnosť Colgate-Palmolive stanovila novú normu v oblasti bezpečnosti v roku 2018. Naše hodnoty Total Recordable Rate a Lost Workday Case Rate boli 0,22 a 0,06, pričom vyjadrujú najnižšie množstvo zaznamenaných prípadov za kalendárny rok, odkedy sme pred 25 rokmi začali sledovať tieto dáta.
 • Spoločnosť Colgate-Palmolive využíva svoje členstvo v organizácii Americká konferencia vládnych priemyselných hygienikov (ACGIH) na globálne uplatňovanie noriem na ochranu zamestnancov. Pomáha to zabezpečovať, že naši zamestnanci sú chránení aj na miestach, kde neexistujú žiadne miestne predpisy na ochranu zamestnancov.
 • S cieľom obmedziť vážne úrazy a incidenty, ktoré majú najvážnejší dosah na našich ľudí, sme zaviedli viacročný program so zameraním sa na kritické bezpečnostné riziká v našich globálnych zariadeniach.

Pracovné postupy

Spoločnosť Colgate-Palmolive má dlhodobý záväzok rešpektovať ľudské a pracovné práva na celom svete a podporuje Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN a základné pracovné normy Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Spoločnosť Colgate-Palmolive pracuje s obchodnými partnermi, ktorí sa s nami zaväzujú dodržiavať všeobecné ľudské práva. Uvedomujeme si zodpovednosť podnikov za dodržiavanie pracovných práv a zapájanie sa do dodržiavania všeobecných ľudských práv zo strany akcionárov.

responsibly-made-products-img3

Najdôležitejšie body

 • Spoločnosť Colgate-Palmolive nepoužíva vo svojich vlastných obchodných činnostiach nútenú prácu a usilujeme sa o odstránenie nútenej práce z našich rozšírených dodávateľských a hodnotových reťazcov. Domnievame sa, že každý pracovník by mal mať voľnosť pohybu, žiadny pracovník by nemal platiť za prácu a žiadny pracovník by nemal byť kvôli práci zadlžený, ani pracovať pod nátlakom.
 • Ak sa chcete dozvedieť viac o našej stratégii a prístupe vedenia v oblasti ľudských práv, pozrite si Rešpektovanie ľudských práv a pracovných práv v spoločnosti Colgate: Verejné vyhlásenia.

Partnerstvá a uznanie

Dôležitou súčasťou úsilia spoločnosti Colgate-Palmolive o zodpovednú výrobu je naše nasadenie a spolupráca s externými partnermi, ktorá dopĺňa naše silné interné kapacity a poskytuje zabezpečenie nezávislej tretej strany.

Najdôležitejšie body

science-based-targets-logo
 • Vedecký klimatický cieľ spoločnosti Colgate-Palmolive súvisiaci s výrobou bol schválený iniciatívou Science Based Targets Initiative.
leed-logo
 • Spoločnosť Colgate-Palmolive sa zaviazala k certifikácii Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) organizácie U.S. Green Building Council (USGBC) pre všetky nové závody, pričom ku dnešnému dňu dosiahla 13 certifikácií pre výrobné závody.
true-zero-logo
 • Spoločnosť Colgate-Palmolive dosiahla certifikáciu GBCI TRUE Zero Waste v 16 závodoch na 4 kontinentoch. Začali sme v USA v roku 2016 a odvtedy sme sa stali prvou spoločnosťou, ktorá dosiahla certifikáciu TRUE Zero Waste v Latinskej Amerike, pevninskej Európe, Indii, Číne a Vietname, pričom na tom neustále pracujeme v Afrike a Austrálii.
national-safety-council-proud-member-logo
 • Colgate-Palmolive je členom organizácie National Safety Council od roku 1913.
energy-star-award-2021-logo
 • Spoločnosť Colgate-Palmolive bola v roku 2019 vymenovaná za partnera roka US EPA ENERGY STAR už deviaty rok po sebe (2011 – 2019).
 • Zariadenia spoločnosti Colgate-Palmolive na celom svete dosiahli 74 uznaní pracovísk US EPA ENERGY STAR Challenge for Industry.
acgih-logo
 • Colgate-Palmolive je dlhodobým korporátnym členom spoločnosti ORCHSE Strategies, LLC a patrí medzi najlepšie vnímané spoločnosti.
orc-hse-logo
 • Colgate-Palmolive je organizačným podporovateľom organizácie Americká konferencia vládnych priemyselných hygienikov (ACGIH).
unglobal-compact-we-support-logo
 • Colgate-Palmolive podporuje Globálny kompakt OSN a pracuje na zosúladení svojich činností a stratégií s jeho desiatimi všeobecne uznávanými zásadami v oblastiach ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii. Prijímame tiež opatrenia na podporu cieľov udržateľného rozvoja OSN.

Our Responsibly Made claim applies to all Colgate-Palmolive owned and operated facilities. Aspects related to Sustainable & Safe Ingredients, Responsible Sourcing, Sustainable Packaging and more can be found on our sustainability website..

„LEED“ a súvisiace logá a ochranné známky vo vlastníctve organizácie U.S. Green Building Council sú použité s povolením.